Menaxhimi i Projekteve

Është një nga fushat kryesore të biznesit tonë në konsulence. Ne të përqëndrohemi te e përhershmja në personat që veprojnë, detyrat dhe rolet e tyre. Ne mbështesim bashkëpunimin – ne nuk duam që të kemi „personat e prekur“.

Përfitimet tuaja dhe Avantazhet

Projekti Menaxhues është aq i mirë sa edhe i nevojshëm për ju (dhe jo aq i mirë sa teorikisht është e mundur) – Metoda NEX.IT te Menaxhimi i Projekteve PM përqendrohet pikërisht në strukturat e nevojshme për të përmbushur nevojat tuaja specifike, për të arritur qëllimet e pranuara dhe për të përfunduar në kohë dhe në buxhet projektin tuaj.

Qëllimi

Le të punojmë së bashku për të siguruar që projektet tuaja të arrijë kohën e planifikuar, qëllimet rënë dakord dhe të qëndrojë në buxhet.

Për të mësuar më shumë rreth asaj se si ne mund t'ju ndihmojmë në mënyrë specifike? Ju lutem na dergoni Mail pastaj ne do t’iu kthejm pergjigje.

Ofrimi i shërbimeve / Kompetencat Qendrore

Themelimi i një kulture të Menaxhimi i Projekteve

Kryerja e projekteve duhet të bazohet në rregullat e përbashkëta të rëna dakord. Kulturore dhe aspektet formale e bashkëpunimi është faktor vendimtar për suksesin e projekteve. Ne ju mbështesim ju në krijimin e kulturës së Menaxhimit të Projektit në përputhje me nevojat e ndërmarrjes tuaj.

Përpunimet e veçanta/Metoda juaj PM

Përdorimi i përcaktuar mirë në metodë është një element themelor për suksesin e projektit. Si duhet përshtatur mirë metodën me anët e brendshme dhe të jashtme të komunikimit. Varësisht nga lloji dhe volumi i projekteve tuaja dhe bazuar në kulturën e organizatës tuaj ne së bashku kemi punuar qartë dhe praktik ne Menaxhimin e Projekteve për udhëzimet manuale.

Zbatimi dhe ekzekutimi

Kompani jonë zgjedhur dhe e përshtatur ne stërvitje për të ngritur dhe për ta bërë të veçantë metodën tuaj PM. Ne do të donim shum qe të zbatonim këtë metodë në organizatën tuaj . Dhe në rast të një situate të ngjeshur gjatë ekzekutimit të projektit, ne do të jemi të lumtur për të forcuar ekipin tuaj.

Ndonjëherë ka kuptim të transferojmë menaxhimin e projekteve në pjesë të veçanta. Si praktikues, ne mund të japim të dhëna të vlefshme duke marr përsipër menaxhimin e një projekti. Dhe madje edhe në situata pothuajse të pashpresë, ne mund të ju përkrahim dhe mund të ju drejtojmë në rrugën e duhur (natyrisht që ne marrin përsipër përgjegjësinë për kohë, buxhet dhe rezultatet)

Metoda e NEX.IT PM u zhvillua nga ne për të mbështetur punën e Projekt Menaxhmentit.

Si një mjet për të mbështetur punën e projektit ne kemi krijuar metoda NEX.IT PM.