Archive

i përgjithshëm

Menaxhimi i Kërkesave

Pra, ju merrni atë që ju duhet! Definimi i qartë i kërkesave për sigurimin e rezultatit të dëshiruar. Prandaj, kërkesat e menaxhmentit (“RDM”, Kërkesat Përkufizimi dhe Manaxhmenti) kane vendosur tashmë

Uncategorized @sq

NEX.IT Metoda

Situata Përgatitja e planeve është subjekt i kufizimeve të shumta. Projektet e mëdha organizohet si projekte. Projektet kanë përfshirë një objektiv të qartë, një periudhë të qartë me një pikë

Software Blue Ant

Blue Ant si “pikë e vetme e Informacionit” Blue Ant është 100% web-bazë me multi-projekte për menaxhimin e programeve që keni ndërmend, kontrollit, vlerësimit dhe të kontrollit të projekteve të